Kronika 2017

  Na první svaté přijímání se v tomto školním roce připravují Věra Klementová, Aneta Zatloukalová, Karolína Bartošková – setkání jedenkrát v měsíci v kostele v Jednově, dětská mše svatá a pak setkání rodičů a dětí na faře
 
  9.2. (čtvrtek) – mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných
(v blízkosti Světového dne nemocných – Panny Marie Lurdské)
 
  18.2. svatba Josefa Přikryla ze Skřípova (rodáka z Brodku) a Kamily Badziony
 
  V lednu opět proběhla Tříkrálová sbírka v naší obci. Obecným účelem Tříkrálové sbírky v roce 2017 je: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
 
  19.2. sbírka Haléř sv. Petra 1.805 Kč
 
  23 2. setkání farní rady na obecním úřadě
 
  Sourozenci Oliver a Samuel Kučerovi ze Lhoty a Michaela Ondráčková z Lipové  měli v průběhu postní doby jednotlivé obřady – skrutinia před křtem, který přijali o velikonoční neděli 16.4.

  Křížové cesty v postní době v nedělí v 14.00 hod. a v pátek ve 17.00 hod.
 
  Na Boží hod sbírka na kněžský seminář 4.791,- Kč
 
  Sbírka z Bílé soboty „u Božího hrobu“ 700,- Kč
 
  Postní almužna – 2.964 Kč pro pomoc potřebným prostřednictvím Charity Konice
 
  Sbírka na církevní školy 4.3. – 2.246 Kč

  Sbírka na křesťanská média 7.5. - 2.427,- Kč

  7.5. mše svatá spolu s hasiči naší farnosti, mši svatou sloužil P. Jiří Koníček, dómský vikář a předseda Moravsko-slezské křesťanské akademie

  Slavnost prvního svatého přijímání našich dětí – v neděli 11.6. v kostele v Jednově

  21.5. křest Filipa Kocourka

  Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Kalvárii u Jevíčka – sobota 27.5.2016, doprava individuálně auty

  22.6. (čtvrtek) - setkání ekonomických a pastoračních rad našeho děkanátu v Jesenci – 18:00 mše sv., v 19:00 hod. setkání v kulturním domě, příspěvek za naši farnost přednesl pan Pavel Kunc

  25.6. promluvu ve mši svaté o pouti trvalý jáhen Jaroslav Koudelka z Velkých Opatovic       

  Sobota 15.7. adorační den farnosti Brodek, adorace od 10 do 14 hodin

  20.8. křest Julie Sychrové ze Lhoty

  15.10. křest Josefa Šmída ze Lhoty

  29.10. – při nedělní mši svaté představení dětí, které se v tomto školním roce připravují na první svaté přijímání a první svatou zpověď – Adam Trnečka, Marie Klementová a Marie Kubová

  3.3. pohřeb paní Růženy Greplové z Brodku

  4.3. pohřeb paní Anny Kopečné z Brodku

  27.10. pohřeb paní Ludmily Drábkové

  3.11. pohřeb paní Jiřiny Tesařové z Brodku

  22.11. uzavřena smlouva o výpůjčce na období 10ti roků – bytu na faře s panem Čestmírem Staňkem.
  Fara od r. 1990, kdy zde naposled bydlel P. Josef Hladiš SJ, chátrala. Byla snaha najít řešení, jak zabránit postupujícímu chátrání budovy. I proto farní rada vyhověla žádosti pana Čestmíra Staňka o pronájem části budovy fary, kterou svépomocí opravuje.

  17.12. volby ekonomické (farní rady) na další 4leté období

  17.12. adventní koncert v kostele – účinkovalo Trio Cantorum

  Sbírky v tomto roce – na nové hlavní a boční dveře kostela. Připravuje se dokumentace, nacenění, závazná stanoviska od památkové péče, bude se realizovat v r. 2018


Statistika:

6 křtů
1 svatba
3 děti u prvního svatého přijímání (Suchdol)
4 pohřby
14 pomazání nemocných