Zima byla mírná. Tříkrálová sbírka pro Charitu vynesla 5 585 Kč.
  Významnou událostí nejen pro církev bylo
svatořečení předchůdců papeže Františka. V neděli 27. dubna na Svatopetrském náměstí
ve Vatikánu byli svatořečeni: Jan XXIII. a Jan Pavel II. Jan Pavel II. je papežem rodiny, Jana XXIII. můžeme nazvat papežem učenlivosti
vůči Duchu svatému, uvedl papež František během kanonizační
mše svaté. Olomouckou arcidiecézi tam zastupoval arcibiskup
Jan Graubner. 19. října je na tomtéž náměstí blahořečen papež Pavel VI.
  5. dubna společně se suchdolskými a brodeckými farníky putujeme
na
pouť za obnovu rodin a kněžská povolání do katedrály sv. Václava v Olomouci. Pouť začala pobožností křížové cesty, následovala adorace a v 17 hodin mše svatá, kterou sloužil biskup Josef Hrdlička. Spolu s ním byli u oltáře kněží konického a svitavského děkanátu. Další společnou poutí byla návštěva předchozího působiště našeho kněze. 10. května je naší první zastávkou Provodov, kde máme mši svatou. Pak odjíždíme do Luhačovic. Nejprve navštěvujeme zámeckou kapli, potom se zastavujeme v nově postaveném kostele Svaté Rodiny. Na lázeňské kolonádě můžeme ochutnávat léčivé prameny, obdivovat historická auta, dobové kostýmy z minulého století. Na zpáteční cestě se zastavujeme v Majetíně, rodišti našeho pana faráře, také u studánky v lese, kde vyvěrá pramen vody.
  Letos byl v sedmdesáti letech
povolán na věčnost
P. Lubomír Gorčík
, bývalý konický děkan, který dojížděl i do naší farnosti. Pohřeb byl 9. května v kostele Narození Panny Marie ve Starém Hrozenkově. Konická farnost vypravila autobus.
Kronika 2014

 
  Jedna žákyně třetí třídy se připravovala ke svatému přijímání. Děvče mělo od Hromnic svou svíčku před oltářem, kterou zapalovalo při každé mši svaté, na níž bylo přítomné.
  V neděli 12. října probíhalo
sčítání návštěvníků katolických bohoslužeb. V našem kostele bylo přítomno 22 osob, z toho dvě děti.
  17. a 18. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Na další čtyřleté funkční období je starostou zvolen pan Jindřich Ritter.
  Po opravách kostela přichází letos na řadu
zvonička v Chobyni. Díky schválené dotaci Ministerstva kultury ČR v programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla provedena celková oprava zvoničky - výměna části dožilých dřevěných konstrukcí, zčásti vyměněna dožilá břidlicová krytina, zpevněny základy, položena dlažba. Ministerstvo kultury ČR poskytlo příspěvek ve výši 150 000 Kč.  Farnost zaplatila 25 011 Kč. Práce provedl pan Ošlejšek Roman
ze Skřípova.